Bewindvoering & Budgetbeheer

Soms is iemand niet, of tijdelijk niet meer in staat om voor de eigen financiële huishouding te zorgen. Dat kan komen door een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking, maar het kan ook gebeuren dat iemand de  regie over zijn of haar financiën verliest door bepaalde omstandigheden, zoals echtscheiding, werkeloosheid, verslavingsproblematiek of schulden. Om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan is het mogelijk om bewindvoering aan te vragen. Dit is een wettelijke maatregel die wordt uitgesproken door de kantonrechter.

Het is ook denkbaar dat iemand alleen ondersteuning nodig heeft in het ordenen van de administratie. Dan kan budgetbeheer een uitkomst bieden. Dit geschiedt zonder tussenkomst van de rechter.

013 Bewindvoering & Budgetbeheer is u hierbij graag van dienst.

Babke Hoeben, bewindvoerder

Lid van

logo_BPBI_home

Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, heeft betrekking op het vermogen van meerderjarige personen die door lichamelijke- en/of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun financiële zaken te regelen. Het gaat om mensen die te kampen hebben met:

  • een verstandelijke of psychiatrische beperking,
  • verslaving,
  • ziekte,
  • ouderdom,
  • tijdelijke omstandigheden, waaronder problematische schulden.

Wanneer dit aan de orde is kunnen familieleden of kennissen voor het beheer van de financiën zorg dragen. Een andere mogelijkheid is om deze werkzaamheden uit te besteden aan een professionele bewindvoerder zoals 013 Bewindvoering & Budgetbeheer.

De kantonrechter stelt een bewindvoerder aan, die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene (of cliënt) beheert. Het gevolg is dat de cliënt niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar vermogen, maar blijft wel handelingsbekwaam. Iemand voor wie een bewindvoerder is aangesteld kan dus nog bijvoorbeeld wel zelf een testament maken, maar niets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Staat iemand onder bewind in verband met schulden, dan schept bewindvoering rust en overzicht in deze situatie. Dit betekent dus ook rust in het leven van de cliënt.

Is een schuld zodanig dat de het totaal van de geëiste maandelijkse betalingen hoger is dan wat iemand overhoudt om af te lossen, dan spreekt men van een problematische schuldsituatie. In dat geval kan een aanvraag voor een schuldregeling worden ingediend bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Als het bewind is aangevraagd worden alle betrokken partijen uitgenodigd voor een hoorzitting bij het kantongerecht. De kantonrechter vraagt dan naar de mening van de betrokkene en, indien van toepassing, van degenen die het bewind hebben aangevaagd. Soms is het niet mogelijk dat de betrokkene zelf naar de rechtbank kan gaan, bijvoorbeeld omdat hij of zij in een instelling verblijft, dan kan de kantonrechter een bezoek brengen aan betrokkene op zijn of haar verblijfadres.

Op het moment dat de kantonrechter het bewind uitspreekt, wordt er door de bewindvoerder een bankrekening (beheerrekening) geopend waarop het inkomen binnen gaat komen. Daarnaast wordt er een privérekening geopend waarop het leefgeld wordt overgemaakt. De cliënt krijgt hiervan een bankafschrift thuisgestuurd.

Taken Bewindvoerder

Budgetbeheer

Budgetbeheer, ook wel inkomstenbeheer genoemd, is bedoeld voor mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen en dat willen uitbesteden. Het inkomen wordt dan door een onafhankelijke derde beheerd. Het doel van Budgetbeheer is het garanderen dat betalingen tijdig worden gedaan en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. In tegenstelling tot bewindvoering wordt budgetbeheer in een overeenkomst met de cliënt vastgelegd en komt de kantonrechter hier niet aan te pas en bepaald de cliënt zelf hoe lang hij of zij er gebruik van maakt.

Bij budgetbeheer komt het inkomen binnen op een aparte bankrekening (de beheerrekening) en hieruit worden vaste lasten en eventuele binnenkomende rekeningen betaald. Voor betalingen die niet iedere maand voorkomen wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Zijn er bestaande schulden, dan kunnen deze ook uit het budget worden voldaan. De cliënt krijgt, afhankelijk van de zwaarte van het budgetbeheer, het overgebleven deel of een van te voren vastgesteld bedrag aan huishoudgeld op zijn of haar privérekening overgeboekt. Dit wordt vastgelegd in een budgetplan dat samen met de cliënt wordt opgesteld. In het budgetplan kan tevens worden overeengekomen of er naast het betalen van de vaste lasten en reserveringen ook een bedrag gereserveerd moet worden voor onvoorziene uitgaven als dat mogelijk is. Uiteraard wordt de cliënt maandelijks op de hoogte gehouden van de mutaties op de beheerrekening.

Varianten Beheer

Intake

Voorafgaand aan de daadwerkelijke intake van bewindvoering of budgetbeheer vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Belangrijk is dat beide partijen een goed gevoel hebben over een eventuele samenwerking. Is dat het geval, dan zal er een tweede gesprek (intake) volgen waarin afspraken worden gemaakt. Tevens worden dan (afhankelijk van de situatie) goederen, vermogen en eventuele schulden geïnventariseerd.
Folder Curatele, Bewind en Mentorschap

Tarieven Bewindvoering

Per maand:

€ 116,26 standaard.

€ 150,44 bewind met problematische schulden.

Intake € 657,03 eenmalig

Per maand:

€ 139,55 standaard.

€ 160,02 bewind met problematische schulden bij één persoon.

€ 180,50 bewind met problematische schulden bij twee personen.

Intake € 787,71 eenmalig

Het uurloon bedraagt € 82,04 en wordt alleen toegepast in geval van (vooraf goedgekeurde) extra werkzaamheden.

Eenmalige kosten voor het maken van een eindrekening en verantwoording bij het beëindigen van een zaak voor één persoon: € 246,84 en € 296,45 voor twee personen.

Woningontruiming, verkoop of verhuizing: € 410,19

PGB beheer: € 614,68

Informatiegesprek: kosteloos

De tarieven zijn inclusief 21% BTW

Verder dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten, Griffierecht voor de aanvraag van bewind bij de sector kanton van de rechtbank bedraagt in 2020 € 83,-.

De kosten die verbonden zijn aan bewindvoering worden in sommige gevallen vergoed door de gemeente via een bijzondere bijstand. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau (tot ca. 110 %) kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen. 013 Bewindvoering & Budgetbeheer vraagt deze bijstand voor uw aan.

Voor de intakevergoeding wordt het bewind aangevraagd, opgestart en zullen er een aantal zaken in kaart worden gebracht en aangevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betalingen, het openen van bankrekeningen en het aanschrijven van instanties.

Tarieven Budgetbeheer

Vaste lasten beheer

Basis budgetbeheer

Uitgebreid budgetbeheer

Intake

Het uurloon bedraagt € 76,87  en wordt alleen toegepast in geval van (vooraf goedgekeurde) extra werkzaamheden. Alle door de bank berekende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

Eenmalige kosten voor het maken van een eindrekening en verantwoording bij het beëindigen van het Budgetbeheer: € 242,00

Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Informatiegesprek: kosteloos

Contact

013 Bewindvoering & Budgetbeheer heeft alles in huis om u op een verantwoorde manier financieel te ondersteunen en biedt:

  • brede financiële kennis en een luisterend oor,
  • bewindvoering en budgetbeheer op maat,
  • accent op het versterken van de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid,
  • eventuele nazorg.
Een moment...
013 Bewindvoering & Budgetbeheer
Postbus 272
5050 AG
Goirle
013 - 202 1986

Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.